HỆ SINH THÁI

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

BỀN VỮNG THÂN THIỆN

Together for a better life

AgriEco – Hệ sinh thái Nông nghiệp chất lượng cao – Bền vững – Thân thiện được lập ra bởi những người tâm huyết trong nhiều lĩnh vực.

Ứng dụng công nghệ – khoa học

Vào trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản

Hỗ trợ

hệ sinh thái

Tầm nhìn

BỀN VỮNG – THÂN THIỆN

Là tầm nhìn AgriEco hướng đến để xây dựng nguồn nông sản – thủy hải sản “tươi, sạch, ngon” cung ứng rộng rãi đến thị trường người tiêu dùng Việt Nam và nước ngoài, góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Cải thiện hệ sinh thái nông nghiệp, từng bước đưa nông sản Việt đi khắp thế giới.

Sứ mệnh

Tạo nguồn nông thủy hải sản chất lượng cao

Xây dựng chuỗi cung ứng phân phối sản phẩm đạt chuẩn, nuôi dưỡng hệ sinh thái nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thân thiện

-AGRIECO COMPANY LIMITED-

Giá trị cốt lõi

Together for a better life

Phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam và thúc đẩy những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trước nhất cần phải xây dựng một nền tảng doanh nghiệp vững chắc.

AgriEco hướng đến con người doanh nghiệp phát triển hoàn thiện TÂM – NHÂN – ĐỨC theo thời gian.